REGULAMIN

 1. Umowa między KARIROOM oraz Klientem (łącznie, „Strony”) w przedmiocie oddania Studia wraz z wyposażeniem (studyjnym lub też innym) do czasowego używania lub też w przedmiocie dodatkowych (np. fotograficznych) usług świadczonych przez KARIROOM na rzecz Klienta za wynagrodzeniem („Umowa”) zawiera przez odesłanie postanowienia niniejszego regulaminu („Regulamin”).
 2. Właścicielem studia fotograficznego KARIROOM Studio przy ul. Żabi Kruk 14 w Gdańsku („Studio”) jest Yauheni Rak wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Dobro Yauheni Rak (adres: Gdańsk, ul. Dywizjonu 303, nr 1, lok. 18, 80-462; NIP: 5842816437; „KARIROOM”).
 3. Status „Klienta” przysługuje osobie (fizycznej – pełnoletniej, prawnej lub innej jednostce posiadającej zdolność do czynności prawnych), która zawarła Umowę z KARIROOM.
 4. Studio wraz z dodatkowymi usługami KARIROOM można zamówić z wyprzedzeniem („Rezerwacja”) z zastrzeżeniem umownego prawa odstąpienia, które Klient może wykonać najpóźniej za 120 godzin przed godziną udostępnienia Studia. Przy anulowaniu rezerwacji najpóźniej za 72 godziny jest darmowa możliwość przenoszenia rezerwacji na inny termin lub zwrot 50% od sumy całkowitej. Anulowanie rezerwacji na 72 godziny przed jej rozpoczęciem nie podlega zwrotowi oraz wymaga 100% opłaty sumy całkowitej.
 5. Przy rezerwacji studio na więcej niż 4 godziny jest obowiązkowa bezzwrotnazaliczka w wysokości 300zł.
 6. Cena wynajmu sali dotyczy 5 osób w sali, w tym fotografa i dzieci. W przypadku większej liczby uczestników niż 5, jest obowiązana jednorazowa dodatkowa opłata w wysokości 20 zł za osobę.
 7. Rezerwacji można dokonać: (a) za pomocą formularza zamówienia na stronie internetowej kariroomstudio.pl w zakładce „rezerwacja”; (b) telefonicznie pod numerem +48732916812; albo (c) osobiście w Studio. W ten sam sposób Klient może szybko i efektywnie skontaktować się z KARIROOM w innych kwestiach dotyczących Umowy lub usług świadczonych przez KARIROOM.
 8. Zawarcie Umowy następuje – zależnie od warunków Umowy – z chwilą przyjęcia zamówienia przez KARIROOM albo z chwilą opłaty Wynagrodzenia. Dla uniknięcia wątpliwości, w razie niewykonania Umowy przez jedną ze Stron druga Strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od Umowy odstąpić i otrzymaną kwotę zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej; w razie wykonania Umowy kwota ulega zaliczeniu na poczet świadczenia Strony, która go dała.
 9. Potwierdzeniem zawarcia Umowy jest dostarczenie przez KARIROOM jej warunków, w tym kopii aktualnego Regulaminu, na adres email wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub smsem na wskazany numer telefonu.
 10. Wynagrodzenie należne KARIROOM z tytułu Umowy oraz należności za dodatkowe towary lub usługi (takie, jak – na przykład – tło kartonowe lub sprzątanie Studia z konfetti, itp.) naliczane są według cennika zamieszczonego na stronie internetowej kriroomstudio.pl oraz w Studio („Cennik”) lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami. Sesje fotograficzne z udziałem dziesięciu lub więcej osób oraz sesje niestandardowe podlegają wycenie indywidualnej.
 11. Klient winien uiścić wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy KARIROOM o następującym numerze: 53 2490 0005 0000 4530 4792 8768, gotówką w Studio lub kartą bankową – w każdym razie nie później przed godziną udostępnienia Studia.
 12. Najem Studia liczony jest za każdą rozpoczętą godzinę zegarową od godziny wskazanej w zamówieniu (Rezerwacji). Studio należy opuścić i opróżnić z wniesionych rzeczy lub też zwierząt przed upływem ostatniej godziny najmu – KARIROOM może osobiście lub za pośrednictwem obsługi Studio wejść do Studia pięć minut przed upływem umówionego okresu najmu, aby nadzorować jego przygotowanie do zwrotu.
 13. W przypadku przekroczenia umówionego okresu najmu za każdą rozpoczętą godzinę zegarową będzie pobierana dodatkowa opłata, zgodnie z Cennikiem.
 14. Podstawowym przeznaczeniem Studia jest wykonywanie tam sesji fotograficznych oraz nagrywanie materiałów filmowych. Dodatkowo, za zgodą KARIROOM, Studio może być używane do innych celów, w tym do organizacji tam spotkań, warsztatów oraz imprez okolicznościowych.
 15. Na wyposażenie, o którym mowa w pkt. 1 Regulaminu, składają się – między innymi – lampy błyskowe, statywy, modyfikatory oraz wyzwalacze radiowe lamp błyskowych. KARIROOM zobowiązuje się udostępnić sprzęt sprawny technicznie. Jeśli Klient lub inny uprawniony użytkownik zauważy dysfunkcje sprzętu, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym obsługę Studia lub KARIROOM.
 16. Sprzęt wchodzący w skład wyposażenie studyjnego należy używać zgodnie z przeznaczeniem oraz z zaleceniami producenta i obsługi Studia. W przypadku wątpliwości co do eksploatacji, należy niezwłocznie zasięgnąć porady u obsługi Studia.
 17. Sprzęt oświetleniowy oraz pozostałe wyposażenie studyjne należy zwrócić w stanie niepogorszonym. Tło fotograficzne oraz cyklorama ulegają normalnemu cyklowi zużycia i podlegają dodatkowej opłacie za zużycie. Klient przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się poinformować osoby wprowadzone do Studia, że na powierzchni cykloramy nie używa się płynów oraz środków barwiących, po powierzchni podłogi cykloramy nie przesuwa się ciężkich przedmiotów, nie staje się i nie stawia się statywów i innych przedmiotów na łuki i zagięcia cykloramy.
 18. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie Studia oraz wyposażenia studyjnego, chyba że szkoda powstała z winy KARIROOM. Bez uszczerbku dla ogólności zdania poprzedzającego, Klient odpowiada w pełni za uszkodzenia konstrukcji oraz powierzchni cykloramy oraz za jej nadmierne zanieczyszczenie.
 19. Klient powinien z wyprzedzeniem uzgodnić z KARIROOM lub obsługą Studia możliwość i warunki wykonania zdjęć ze zwierzętami. Dla uniknięcia wątpliwości, wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę obciążają Klienta.
 20. KARIROOM jest obowiązany do naprawienia tylko takich szkód, które powstały z winy umyślnej KARIROOM, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwego stanowią inaczej. Z zastrzeżeniem ogólności postanowienia zdania poprzedzającego, za rzeczy pozostawione w Studio przez Klienta lub osoby trzecie KARIROOM nie odpowiada.
 21. Klient może złożyć reklamację z wykorzystaniem sposobów komunikacji, o których mowa w pkt. 5 Regulaminu, wskazując swoje dane identyfikacyjne oraz kontaktowe, a także zastrzeżenia odnośnie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez KARIROOM oraz żądania związane z tymi zastrzeżeniami. KARIROOM zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania na papierze lub innym trwałym nośniku (np. w wiadomości email).
 22. Na terenie Studia oraz przyległym terenie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz spożywania alkoholu lub środków odurzających. Zakazane jest również: (a) wchodzenie do Studia bez zamiennego obuwia oraz w odzieży wierzchniej; (b) wjeżdżanie do Studia wózkami dziecięcymi, rowerkami, hulajnogami itp.; (c) używanie efektów typu zapalone świecie, dym, bańki mydlane, confetti, brokat, sztuczny śnieg, bez wcześniejszego uzgodnienia tego z obsługą Studio; a także (d) samodzielne zmienianie tła oraz akcesoriów w sprzęcie studyjnym lub używanie opcji światła modelującego do filmowania.
 23. W razie zaistnienia sporu Klient, który jest osobą fizyczną i zawarł z Umowę bez bezpośredniego związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument”), może skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązania sporu, w tym: (a) poprzez dobrowolną mediację prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały; (b) przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi, działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej; lub (c) a pomocą powiatowego rzecznika konsumentów – więcej informacji można znaleźć pod adresem www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich" lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
 24. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy w przedmiocie najmu Studia przewidziane w ww. ustawie – nawet jeśli została zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa – skoro taka Umowa należy do kategorii umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, czyli usług, które polegają na umożliwieniu przez KARIROOM Konsumentowi lub wskazanym przez niego osobom czasowego pobytu w danym pomieszczeniu.
 25. Niemniej, na stronie internetowej kariroomstudio.pl w zakładce „Reglaminy” Konsument może znaleźć formularz odstąpienia, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. W każdym razie, KARIROOM niniejszym informuje Konsumenta, że po wykonaniu przez KARIROOM – za wyraźną zgodą Konsumenta – usługi Konsument traci prawo odstąpienia od Umowy.
 26. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez KARIROOM zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez KARIROOM przede wszystkim w celu wykonania Umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem takiej umowy, w zakresie niezbędnym do realizacji tych celów, a w każdym razie w zgodzie z zasadami przetwarzania danych oraz z zastosowaniem środków technicznych i organizacyjnych odpowiednich do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze. Kwestie dotyczące ochrony prywatności zawarte są w dokumencie pt. „Polityka Prywatności”, znajdującym się pod tym adresem: https://kariroomstudio.pl
 27. Akceptując Regulamin, wyrażasz zgodę na publikację i wykorzystanie wszelkiego rodzaju materiałów powstałych w KARIROOM studio w celach komercyjnych lub jakichkolwiek innych.
 28. Regulamin obowiązuje od dnia 15-04-2022. KARIROOM zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub wydanie nowego regulaminu. Nowy lub zmieniony Regulamin obowiązuje od daty opublikowania ich na stronie internetowej kariroomstudio.pl

USTAWOWE PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Okres na odstąpienie od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, powinni Państwo poinformować nas, tj. Yauheni Rak wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Dobro Yauheni Rak (adres: ul. Gdańsk, ul. Dywizjonu 303, nr 1, lok. 18, 80-462; NIP: 5842816437; email: kariroomstudio@gmail.com; telefon: +48 794959330), o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


Adresat: Yauheni Rak wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Dobro Yauheni Rak (adres: ul. Gdańsk, ul. Dywizjonu 303, nr 1, lok. 18, 80-462; NIP: 5842816437; email: kariroomstudio@gmail.com; telefon: +48 794959330)
— Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy
— Data zamówienia
— Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta
— Adres konsumenta
— Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
— Data